Health & Safety Policy

Health & Safety Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 Η επιχείρηση της Newcytech Business Solutions Ltd, στη Λευκωσία, αποδίδει μεγάλη σημασία στην Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία και έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή βελτίωσή της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εργαζόμενους, συνεργάτες και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα μπορούν να επηρεαστούν από τις εργασίες της. Για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, η επιχείρηση έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Για επίτευξη του σκοπού αυτού έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:

 • Τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς & υγειούς περιβάλλοντος και εξάλειψη των συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραστηριότητες με μη αμελητέα πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων.
 • Προγραμματισμό και εκτέλεση όλων των εργασιών δίνοντας προτεραιότητα και μεγάλη σημασία στην Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών έτσι ώστε να διεξάγει όλες τις δραστηριότητές της χωρίς ατυχήματα.
 • Πλήρης συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία.
 • Συνεχή κατάρτιση, ανάπτυξη της επάρκειας και αξιολόγηση του προσωπικού στην χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού, στη χρήση χημικών ουσιών και στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και συνεχή ευαισθητοποίηση του σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
 • Διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και μέτρων πρόληψης και προστασίας.
 • Διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού στο προσωπικό, πληροφόρηση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Διάθεση στο προσωπικό και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας. Στην επιχείρηση, όλο το προσωπικό έχει ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις για την ασφάλεια και υγεία τόσο των ιδίων όσο και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία μπορεί να επηρεαστούν από τις εργασίες της επιχείρησης μας.
 • Την τήρηση κάθε φύσεως προληπτικών και προστατευτικών μέτρων έναντι της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Η διεύθυνση της επιχείρησης έχει ευθύνη για γνωστοποίηση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών  και επικίνδυνων συμβάντων στο χώρο εργασίας.

Η τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αναμένεται να οδηγήσει:

 • Στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων.
 • Στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας.

Η πολιτική της επιχείρησης είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα έτσι ώστε να παραμένει κατάλληλη για την επιχείρηση

...............................................

Andreas Dermosoniades                                                                                    

Managing Director 

Newcytech Business Solutions Ltd